کار با محیط عملی اجرای آزمایش ها CCNA 2019 Simulator-Emulator

Cisco Certified Network Associate (CCNA) فصل دهم ، در مورد کار با محیط عملی اجرای آزمایش ها Simulator-Emulator (سیمولاتور –…

24,000 تومان

معرفی شبکه های کامپیوتری CompTIA Network + 2018

این فصل دارای فیلمهای آموزشی زیر است :

1- شبکه کامپیوتری چیست؟

Ch1.1 Computer Network

2- شبکه محلی  Local Area Network (LAN)

Ch1.2 Workgroup

3- اجزای اصلی شبکه  کامپیوتر

Ch1.3 Computer Network Components

4- شبکه منطقه ای وسیع Wide Area Network (WAN)

Ch1.4 CAN-MAN-WAN

5- شبکه های مجازی محلی  Virtual LANs (VLANs)

Ch1.5 VLAN

6- شبکه های خصوصی مجازی  Virtual Private Networks (VPNs)

Ch1.6 VPN

7- معماری شبکه نظیر به نظیر سرویس دهنده و میزبان

Ch1.7 Peer-to-Peer & Client-Server

8- توپولوژی اتوبوسی

Ch1.8 Bus Topology

9- توپولوژی ستاره

Ch1.9 Star Topology

10- توپولوژی حلقوی

Ch1.10 Ring Topology

11- توپولوژی مش

Ch1.11 Mesh Topology

12- توپولوژی نقطه به نقطه

Ch1.12 Point-to-Point Topology

13- توپولوژی ترکیبی

Ch1.13 Hybrid Topology

14- انتخاب توپولوژی

Ch1.14 Backbones- Segments

15- خلاصه فصل

Ch1.15 Summary

 

 

18,000 تومان